Κυβοκοπτική Μηχανή Κρέατος Cubixx 100L

 

Αυτόματη Κυβοκοπτική Μηχανή Κρέατος Cubixx 120LP

 

Κυβοκοπτική Μηχανή Τυριού Cheesixx

 

Μπριζολοκοπτική Μηχανή Sect 230TC